Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετησίων και των ενοποιημένων λογαριασμών , για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του συμβουλίου και την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/7/2008

24-07-2008

 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκθέσαμε χθες τη διαφωνία μας επί της αρχής στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τέσσερις πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους και κυρίως γιατί το νομοσχέδιο ενώ επιχειρεί να ενσωματώσει τη νέα 8η Κοινοτική Οδηγία, είναι σε τελευταία ανάλυση έξω και από το γράμμα και από το πνεύμα αυτής της Οδηγίας.

 

Εκθέσαμε επίσης και καταθέσαμε τη ριζική μας αντίθεση με την προσφιλή πολιτική πρακτική της Κυβέρνησης να καταθέτει και μάλιστα σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο σειρά τροπολογιών οι οποίες είναι άσχετες με το υπό συζήτηση αντικείμενο, τροπολογίες οι οποίες άλλες έχουν θετικά στοιχεία και άλλες αρνητικά και πολλές από τις οποίες θα αναγκαστούμε και γι αυτό το λόγο να καταψηφίσουμε.

 

Θα τοποθετηθώ κατ αρχήν πάνω στα άρθρα και δεν θα αναφέρομαι στα άρθρα τα οποία ψηφίζουμε. Θα αναφερθώ σε εκείνα που καταψηφίζουμε.

 

Ξεκινώ λοιπόν με το άρθρο 2 που καταψηφίζουμε λόγω της παραγράφου 15 διότι με βάση το άρθρο αυτό τον ουσιαστικό έλεγχο, όπως εξηγήσαμε και χθες, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου τον διατηρεί το Υπουργείο Οικονομικών αφού εγκρίνει και εκδίδει κανονιστικές πράξεις που προβλέπει η Οδηγία.

 

Καταψηφίζουμε επίσης το άρθρο 3 σχετικά με τη χορήγηση άδειας διότι διαφωνούμε με την παράγραφο 2 για τη χορήγηση άδειας από την ΕΛΤΕ. Η άδεια προτείνουμε να χορηγείται, όπως γινόταν μέχρι σήμερα από τον επαγγελματικό φορέα, από το ΣΟΕΛ δηλαδή, υπό την εποπτεία της ΕΛΤΕ και όχι από την ίδια την ΕΛΤΕ προκειμένου να υπάρχει διάκριση μεταξύ της δημόσιας εποπτείας και του επαγγελματικού φορέα.

 

Άρθρο 5, ανάκληση της επαγγελματικής άδειας ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών. Το καταψηφίζουμε γιατί με τη σύνθεση και της ΕΛΤΕ και του ΣΠΕ όπως διαμορφώνεται το ζήτημα καταλήγει να είναι το θέμα αυτό στην αδιαφανή ευχέρεια του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Το άρθρο 6 είναι πάρα πολύ βασικό άρθρο. Είναι το άρθρο εκείνο το οποίο δυναμιτίζει το κύρος των οικονομικών πτυχίων των πανεπιστημίων και συνολικότερα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απαξιώνει και υποβαθμίζει κυριολεκτικά το ελεγκτικό επάγγελμα.Τονίσαμε και χθες, κύριε Υπουργέ, και σας καλούμε έστω την ύστατη στιγμή να αποσύρετε αυτό το άρθρο. Ότι μια πολιτική συγκυρία που πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, να υπάρχουν αποτελεσματικοί έλεγχοι, εσείς θέλετε αυτά τα ζητήματα να τα βάλετε κυριολεκτικά στην άκρη και ταυτόχρονα να δημιουργήσετε ένα πελώριο πρόβλημα σε χιλιάδες μα χιλιάδες πτυχιούχους που αμφισβητούνται πλέον τα επαγγελματικά τους προσόντα και τα πτυχία, καλλιεργώντας ένα ψεύτικο εμπόριο ελπίδας στους αποφοίτους Λυκείου.

 

Τα άρθρα 7, 8, 9, και 10 τα καταψηφίζουμε. Αφορούν τις επαγγελματικές εξετάσεις, τον έλεγχο των γνώσεων, τις απαλλαγές και την πρακτική άσκηση. Καταψηφίζουμε στα άρθρα αυτά την αφαίρεση του αντικειμένου από το ΣΟΕΛ που έχει τη σχετική εμπειρία και το λειτουργεί ήδη υπό τον έλεγχο της ΕΛΤΕ.

 

Είναι προφανής ο στόχος σας, η ανάθεση σε εξωεπαγγελματικούς φορείς απ ό,τι φαίνεται του εσωτερικού ή του εξωτερικού αυτών των διαδικασιών. Τα ίδια ισχύουν και για την πρακτική άσκηση.

 

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 12, χορήγηση αδειών σε νόμιμους ελεγκτές από άλλα κράτη-μέλη. Το καταψηφίζουμε και ζητάμε να παραμείνει στο ΣΟΕΛ υπό την εποπτεία της ΕΛΤΕ.

 

Άρθρα 13 μέχρι 17, δημόσιο μητρώο, εγγραφή ελεγκτών, ελεγκτικών γραφείων, ενημέρωση πληροφοριών, τεκμηρίωση ευθύνης για παροχή πληροφοριών. Τα καταψηφίζουμε. Τα θέματα εγγραφής, ενημέρωσης και τήρησης του δημόσιου μητρώου ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών θα έπρεπε να παραμείνουν στις αρμοδιότητες του ΣΟΕΛ υπό την εποπτεία της ΕΛΤΕ.

 

Στο άρθρο 15 παράγραφος 1 εδάφιο στ΄ εκτός των ιδιοκτητών για λόγους διαφάνειας και σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 εδάφιο στ΄ της Οδηγίας θα πρέπει να μπει η προσθήκη –δεν ξέρω αν τη βάλατε- «ή μετόχων του ελεγκτικού γραφείου».

 

Άρθρο 27, σύστημα ποιοτικού ελέγχου. Το καταψηφίζουμε γιατί η Οδηγία με το άρθρο 29 θέτει δέκα προδιαγραφές που δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση που κάνετε για το ΣΠΕ, ( το συμβούλιο που ελέγχει την ποιότητα ελέγχων). Μία από αυτές είναι ότι τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τους ελέγχους διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να έχουν κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και πείρα στον τομέα του υποχρεωτικού ελέγχου και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και ειδική κατάρτιση στον τομέα ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας. Με την τροποποίηση της Κυβέρνησης στη σύνθεση του ΣΠΕ και της ΕΛΤΕ έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα

 

Και μιλάω για μια τροποποίηση που κάνατε στο νόμο 3148/2003 τον οποίο και εσείς είχατε ψηφίσει. Εάν δηλώσετε ότι η σύνθεση της ΕΛΤΕ και του ΣΠΕ θα παραμείνει όπως είχε στο νόμο 3148/2003 είναι αυτονόητο ότι θα συμφωνήσουμε.

 

Άρθρο 28. Πειθαρχική διαδικασία και έλεγχος. Καταψηφίζουμε για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε και στο προηγούμενο άρθρο.

 

Άρθρο 29. Αστική ευθύνη, ασφαλιστική κάλυψη. Καταψηφίζουμε. Στο άρθρο 29 του σχεδίου νόμου στην παράγραφο 1 ετίθετο αρχικά ως όριο το σύνολο των αμοιβών που έλαβε ο ελεγκτής κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο χωρίς καμία συσχέτιση με την αμοιβή και την ευθύνη του για τη συγκεκριμένη υπόθεση κατά παράβαση της πρόσφατης σύστασης της επιτροπής στις 5/6/2008. Το διορθώσατε, βάλατε το δεκαπλάσιο, αλλά και εκεί από ό,τι φαίνεται υπάρχει πρόβλημα.

 

Άρθρο 30. Αρχές δημόσιας εποπτείας. Το καταψηφίζουμε από τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει καταργήσει όσα συμπεριλαμβάνονταν στο νόμο 3148 και δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της ΕΛΤΕ.

 

Το άρθρο 45 το καταψηφίζουμε γιατί με την παράγραφο 1 η Κυβέρνηση θέλει να εγκρίνονται απευθείας από τον Υπουργό ο προϋπολογισμός και ο ισολογισμός της ΕΛΤΕ χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος. Εξάλλου με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 3148/2003 με πρωτοφανή, όπως είχα τονίσει και στην επιτροπή, ισχύ νόμου. Και φαίνεται εδώ ότι θέλετε να καλύψετε τις αμοιβές του προέδρου και των άλλων της επιτροπής χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος με μόνο μία υπουργική απόφαση.

 

Σε ό,τι αφορά τώρα τις δύο τροπολογίες οι οποίες έχουν ενσωματωθεί έχω να πω τα εξής:

 

Η πρώτη τροπολογία αφορά πλέον το άρθρο 46 και έχει σχέση με τους σεισμόπληκτους. Θέλω να τονίσω ότι η τροπολογία αυτή έρχεται με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και αφορά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μόνο την παροχή των 3.000 ευρώ και των 10.000 ευρώ στους σεισμόπληκτους των περιοχών Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, ενώ αφήνει απέξω όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία έχουν επισημανθεί από τους φορείς των τριών Νομών με έγγραφά τους και ιδιαίτερα από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τα οποία είναι κρίσιμης σημασίας. Είναι γνωστό ότι οι Νομοί αυτοί και ιδιαίτερα οι Νομοί της Ηλείας και της Αχαΐας αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας έχουν χτυπηθεί ανεπανόρθωτα και από τους πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, αλλά και από τους πρόσφατους σεισμούς. Ψηφίζουμε αυτή την τροπολογία κατ ανάγκη και ως ελάχιστο.

 

Και θέλω εδώ να καταθέσω την ολοκληρωμένη πρόταση που έχει στείλει στο Υπουργείο η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας. Ανάλογη και παρόμοια πρόταση ολοκληρωμένη υπάρχει και από τις υπόλοιπες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και θέλω να ζητήσω από την Κυβέρνηση να επισπεύσει τις διαδικασίες για την ανακούφιση αυτών των περιοχών.

 

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Κουσελάς καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα πρόταση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

 

Θέλω να επισημάνω ταυτόχρονα πως η Κυβέρνηση καθυστερεί και είναι ανακόλουθη σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για την ικανοποίηση αυτών των ζητημάτων.

 

Στο σημείο αυτό θέλω να θέσω ένα ειδικό ζήτημα, ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που ετέθη και χθες από το συνάδελφο Απόστολο Κατσιφάρα και αφορά τους κατοίκους Σαντομερίου του Δήμου Ωλενίας. Το Σαντομέρι, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παραμένει εκκενωμένο λόγω των μεγάλων κατολισθήσεων οι οποίες υπήρξαν από το βουνό Σκόλις. Ανεξάρτητα από την κατάσταση που υπάρχει στις κατοικίες, άλλες από τις οποίες έχουν πάθει σοβαρές ζημιές και άλλες όχι, το χωριό αυτό τη στιγμή είναι ακατοίκητο. Και αυτό το οποίο ζητούν και οι κάτοικοί του με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης και ο Δήμος Ωλενίας και το οποίο έχει μεταφερθεί στην Κυβέρνηση και από την Περιφέρεια είναι να ισχύσουν για το χωριό αυτή οι οικονομικές ενισχύσεις. Μιλάμε τώρα για τις 3.000 ευρώ και τις 10.000 ευρώ που ίσχυσαν και για τις άλλες σεισμόπληκτες περιοχές, ανεξάρτητα αν τα σπίτια τους είναι γκρεμισμένα ή όχι γιατί εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα δεν μπορούν να μπουν μέσα. Τους έχουν διώξει.

 

Θέλω να καταθέσω τα σχετικά έγγραφα και μία συγκεκριμένη διατύπωση που έχει γίνει από τον εν λόγω συνάδελφο και θα παρακαλέσω την Κυβέρνηση και τον Υπουργό να την λάβουν υπ όψιν τους σε ό,τι αφορά το θέμα της επικύρωσης της κοινής υπουργικής απόφασης που υπήρξε για το συγκεκριμένο χωριό.

 

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Κουσελάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

 

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη τροπολογία που έχει σχέση με το άρθρο 47 πλέον και αναφέρεται ως διπλή ανάπλαση του Βοτανικού και της λεωφόρου Αλεξάνδρας, θέλω να πω ότι ουσιαστικά αυτό το άρθρο είναι συνέχεια της διάταξης του νόμου 3481/2006 που είχαμε ψηφίσει για τη δημιουργία του γηπέδου του Παναθηναϊκού και επιχειρεί, σε σχέση ακριβώς μ αυτό το νόμο, να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο είχε προκύψει και θα σήμαινε πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την κατασκευή του γηπέδου, αλλά και τη συνολικότερη ανάπλαση του χώρου.

 

Ουσιαστικά, δηλαδή, έρχεται να δώσει νομική κάλυψη στην απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας από τη μια πλευρά και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την άλλη, προκειμένου να προχωρήσει με γρήγορες διαδικασίες η κατασκευή του. Την ψηφίζουμε –ξαναλέω- επειδή αποτελεί συνέχεια του νόμου 3481/2006.

 

Στην Επιτροπή είχα καταθέσει τις προσωπικές μου επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τον Ελαιώνα.

 

Η πρώτη κατά σειρά τροπολογία του Υπουργείου Συγκοινωνιών έχει μέσα τρία άρθρα. Το πρώτο άρθρο, που αναφέρεται στην ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ κ.λπ., φαίνεται ότι είναι εύλογο, γιατί θέλει να καλύψει ασφαλιστικά τους πολίτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να αποζημιωθούν εφόσον τα λεωφορεία και ο ΗΣΑΠ δεν είχαν προλάβει να ασφαλιστούν.

 

Όμως, στα άλλα δύο σημεία –το 2 και 3- εμείς εκφράζουμε τη ριζική μας διαφωνία και γι αυτό το λόγο καταψηφίζουμε. Επειδή δεν μπορούμε να καταψηφίσουμε μία τροπολογία εν μέρει, την καταψηφίζουμε στο σύνολό της.

 

Το σημείο 2 αυτής της τροπολογίας είναι κυριολεκτικά φωτογραφικό. Υπήρχε νόμος που υποχρέωνε όποιον ήθελε να αναλάβει καθήκοντα διοικητού και υποδιοικητού –και το ήξερε αυτό, εν γνώσει του γινόταν- να παραιτηθεί, εάν ήταν υπάλληλος ή αν είχε οποιαδήποτε άλλη εργασιακή σχέση με το Υπουργείο Συγκοινωνιών.

 

Παραιτήθηκαν λοιπόν κάποιοι συγκεκριμένοι ή κάποιος για τον οποίο αναφέρεται φωτογραφικά αυτή η διάταξη και τώρα έρχεται αναδρομικά η τροπολογία αυτή να τροποποιήσει το συγκεκριμένο νόμο για να μπορεί αυτός που έγινε υποδιοικητής να επανέλθει στην υπηρεσία.

 

Η παράγραφος 3 της συγκεκριμένης τροπολογίας είναι και αυτή προβληματική παράγραφος, γιατί ενώ από τη μια πλευρά δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση σε ό,τι αφορά την προστασία των διοικήσεων της Ολυμπιακής έναντι των οφειλών της Ολυμπιακής, πράγμα το οποίο είχε γίνει και επί των ημερών μας, μέσα από αυτή την παράγραφο αυτό που επιχειρείται είναι να εξομοιωθεί η PANTHEON με τις Ολυμπιακές Αερογραμμές.

 

Εμείς είχαμε διαφωνήσει και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά και τη δημιουργία αλλά και τη λειτουργία της PANTHEON. Είναι πράγματι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα τι συνέβη στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα και η PANTHEON, η οποία ξεκίνησε από μηδενική βάση, έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη προβληματική και εσείς θέλετε να προχωρήσετε σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις, όπως αυτές που επιχειρείτε.

 

Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι την ώρα που κάνετε αυτές τις ρυθμίσεις οδηγείτε ουσιαστικά την Ολυμπιακή σε κλείσιμο. Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την Ολυμπιακή είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Κάθε εβδομάδα ακυρώνονται πάνω από εκατόν πέντε πτήσεις και μάλιστα τη θερινή σεζόν.

 

Είναι φανερό ότι μέσα από την πολιτική που ακολουθείτε, παραδίδετε μερίδια της αγοράς στους ανταγωνιστές της Ολυμπιακής και την οδηγείτε –επειδή δεν θέλετε να πάρετε απευθείας το πολιτικό κόστος- έμμεσα στο κλείσιμο στο επόμενο χρονικό διάστημα. Καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία

 

Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για το θεσμό έκδοσης καλυμμένων ομολογιών, η έκδοση καλυμμένων ομολογιών –γιατί πραγματικά, όπως τα λέτε εδώ στην τροπολογία δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα και θέλω να αναφερθώ λίγο σ αυτό- αποτελεί έναν τρόπο δανεισμού των τραπεζών.

 

Οι δανειστές εξασφαλίζονται με την παροχή ενεχύρων επί στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας. Ενδεικτικά θα μπορούσα να αναφέρω τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, τα δάνεια με υποθήκη...

 

Ο νόμος για τα ομολογιακά δάνεια προβλέπει φοροαπαλλαγές και ατέλειες για την έκδοση του ομολογιακού δανείου και δεδομένης μάλιστα της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας και της έλλειψης ρευστότητας των τραπεζών, η έκδοση καλυμμένου ομολογιακού δανείου αποτελεί οπωσδήποτε μια ελκυστική για τις τράπεζες μορφή χρηματοδότησης.

 

Αυτό το οποίο επιχειρείτε να κάνετε με την τροποποίηση της παραγράφου του άρθρου 91 του ν. 3601/2007, κατά την άποψή μας, αποσκοπεί στο να υπάρξει περαιτέρω εξασφάλιση στους δανειστές, αλλά και προσέλκυσή τους καθώς δεν θα διστάζουν πλέον να αγοράζουν ομολογίες, φοβούμενοι ότι σε περίπτωση πτώχευσης της τράπεζας δεν θα ικανοποιηθούν για το σύνολο των απαιτήσεών τους.

 

Υπάρχει όμως, κύριε Υπουργέ, ένα ζήτημα εδώ.

 

: Το θέμα που θέλω να θέσω στη συγκεκριμένη τροπολογία είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δέσμευση της Κυβέρνησης. Επειδή μια σειρά τράπεζες είναι ήδη έτοιμες για την έκδοση ομολογιακών δανείων και επειδή ενδέχεται οι υποψήφιοι αγοραστές, κύριε Υπουργέ, να είναι και πάλι ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να διασφαλιστεί –για τα ασφαλιστικά ταμεία που θα προσφύγουν εκεί- να υπάρξουν και εγγυημένες αποδόσεις. Αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνετε εκ των προτέρων .

 

Τέλος –και κλείνω μ αυτό και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε- θέλω να καταγγείλω την τελευταία τροπολογία, η οποία είναι και η πιο σοβαρή –μιλάω για το πρόγραμμα «Προεργασία» του Ο.Α.Ε.Δ.- μέσα από την οποία επιχειρείται να ανοιχθεί διάπλατα μια πόρτα, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός νέου πελατειακού συστήματος, για μια νέα στρατιά συμβασιούχων που θα είναι ταυτόχρονα και πολιτικοί όμηροι.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 24-07-2008

 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Δεν θα αναφερθώ στο γήπεδο της Λάρισας και στις αθλητικές εγκαταστάσεις -έχει καλυφθεί αρκούντως από τον Κοινοβουλευτικό μας Εκπρόσωπο, κύριο Παπουτσή, αλλά και από τον Έκτορα Νασιώκα και τους άλλους συναδέλφους που μίλησαν- θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που δεν πρόλαβα στην πρωτομιλία μου να αναφερθώ, ένα πρόγραμμα που κατά την άποψή μου ανοίγει την πόρτα για ένα καινούργιο πελατειακό σύστημα, για μία νέα στρατιά συμβασιούχων που θα είναι για ένα επτάμηνο, και όχι μόνο, σε καθεστώς πολιτικής ομηρίας.

Το μεγάλο ερώτημα που γεννάται, κύριε Υπουργέ, είναι τι είδους πρόγραμμα θα είναι αυτό που θα διαχειριστεί, από ό,τι φαίνεται -γιατί δεν απαντάτε πάνω σε αυτό- χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού, που δεν γνωρίζουμε πόσα θα είναι. Ξεκινάει, από ό,τι φαίνεται, με 81.000.000 ευρώ. Θα είναι για τον πρώτο χρόνο τα 81.000.000 ευρώ; Θα είναι στη συνέχεια; Είναι χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού, του φορολογούμενου πολίτη που χρησιμοποιούνται  με πλήρη αδιαφάνεια, μέσα από διαδικασίες επιλεκτικών προσλήψεων «ημετέρων», γιατί δεν φαίνεται πουθενά μέσα από την τροπολογία σας καμία διαδικασία για το πώς οι νέοι θα μπορούν να προσέλθουν και να μπουν σ αυτό το πρόγραμμα. Και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι: Αυτό ζητούν οι νέοι μας σήμερα; Ζητούν δουλειά με βάση τα προσόντα τους, τις σπουδές τους, τις δεξιότητές τους και όχι με βάση την όποια κομματική ταυτότητα. Εσείς θέλετε να απαξιώσετε αυτήν την κουλτούρα, στην οποία έχει μπει η νεολαία μας, και να τους πάτε πάρα πολύ πίσω, στην εποχή του «μπάρμπα στην Κορώνη», για να χρησιμοποιήσω μία έκφραση που έχει σχέση με το νομό στον οποίο εκλέγομαι.

 

 Και το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, είναι: Αυτές είναι οι μεταρρυθμιστικές σας ιδέες; Όταν μιλάτε για μεταρρύθμιση σήμερα, αυτό εννοείτε; Να προσλαμβάνετε δηλαδή όποιους θέλετε και από εκεί και πέρα να τους δίνετε μόρια, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Παπουτσής, για να μπορούν να περάσουν στο δημόσιο; Τι δουλειά έχουν αυτά τα προγράμματα με το δημόσιο; Συζητήσατε με την ΑΔΕΔΥ, συζητήσατε με κανέναν; Αυτό που πάτε να κάνετε είναι ένας νέος τρόπος εισόδου που ξεπερνάει τις θεσπισμένες διαδικασίες και το ΑΣΕΠ για μονιμοποίηση υπαλλήλων στο δημόσιο.

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, με ποια κριτήρια θα επιλέγονται οι εργοδότες, στους οποίους θα στέλνετε δωρεάν εργαζόμενους για επτά μήνες; Ποιος θα τους επιλέγει, με τι κριτήρια; Θέλετε λοιπόν να ρουσφετολογήσετε και στο συγκεκριμένο ζήτημα και το ερώτημα είναι: Αυτοί θα παίρνουν σαν εργοδότες επτά μήνες δωρεάν κάποιους εργαζόμενους. Με τι εχέγγυα από εκεί και πέρα; Δηλαδή θα τους προσφέρετε επτά μήνες δωρεάν εργασία, χωρίς να αναλάβουν καμία δέσμευση για το παραπέρα; Αυτά είναι πελώρια ζητήματα.)

Φαίνεται εδώ καθαρά από τη στάση σας στο συγκεκριμένο ζήτημα ότι θέλετε να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα….

 Η Υφυπουργός ήλθε για λίγο, είπε αυτά που είπε και απήλθε χωρίς να είναι εδώ για να δώσει απαντήσεις σ αυτά τα καυτά και κρίσιμα ζητήματα…

Κλείνω με κάτι το οποίο άκουσα και το οποίο δεν έπρεπε καν να επιχειρηθεί σ αυτήν την Αίθουσα γιατί η Κυβέρνηση θα είναι μάταιο να επιχειρεί να καλύψει την ανικανότητά της να αξιοποιήσει τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις λέγοντας ότι δεν υπήρχε αρχικός σχεδιασμός. Εγώ θέλω να ρωτήσω για ποιο σχεδιασμό μιλάτε. Μήπως οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις οι οποίες έγιναν ήταν ολυμπιακές εγκαταστάσεις μιας χρήσης;